เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน

การฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน ดอกเบี้ยจะโอนให้เมื่อเงินต้นครบกำหนด 1 ปี หรือจะโอนดอกเบี้ยให้ปีละ 1 ครั้ง (เท่ากับ 2 ครั้ง) ดอกเบี้ยสามารถ ถอนได้ (ดอกเบี้ยจะไม่คิดดอกเบี้ยให้) ยอดฝากขั้นต่ำ 100,000.-บาท

กรณีที่ถอนก่อนกำหนดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สหกรณ์จะคำนวณอัตราดอกเบี้ยดังนี้
- ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
- ถอนเงินฝากหลังระยะเวลา 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
- ถอนเงินฝากหลังระยะเวลา 6 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ

เงื่อนไขอื่น
การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถเปิดกี่บัญชีก็ได้แต่หากเปิดบัญชีเกินกว่าหนึ่งบัญชี สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมบัญชีที่เกินบัญชีละ 40 บาท
การถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถถอนเงิน ได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง ถ้าเกิน 1 ครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนขั้นต่ำ 10 บาท หรือ 0.01% จากยอดที่ถอนที่ถอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
* กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหว ติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไปทางสหกรณ์ฯ จะเริ่มปรับตั้งแต่ปีที่ 6 ปีละ 50 บาท
** กรณีสูญหาย สมาชิกต้องดำเนินการแจ้งความสมุดเงินฝากสูญหายที่สถานีตำรวจแล้วนำมายื่นที่สหกรณ์ฯ พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
** อัตราค่าธรรมเนียมสมุดคู่ฝาก
- กรณีสูญหาย (ทำสมุดใหม่) เล่มละ 100 บาท
- กรณีเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเล่มที่ 2 ขึ้นไป เล่มละ 40 บาท


 

หมายเหตุ :

สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ

หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท

หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.

สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ดังนี้

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

กรุงไทย

เมืองทองธานี

147-1-03635-9

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยพาณิชย์

แจ้งวัฒนะ

345-2-25900-7

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยธนาคาร

แจ้งวัฒนะ

044-2-10220-6

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้