เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน

การฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ 12 เดือน ดอกเบี้ยจะโอน ให้เมื่อเงินต้นครบกำหนด 1 ปี

กรณีที่ถอนก่อนกำหนดไม่เป็นไปตามเงื่อนไข สหกรณ์จะคำนวณอัตราดอกเบี้ยดังนี้
- ถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
- ถอนเงินฝากหลังระยะเวลา 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
- ถอนเงินฝากหลังระยะเวลา 6 เดือนแต่ไม่ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามประกา


เงื่อนไขอื่น :

การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถเปิดกี่เล่มก็ได้ แต่หากเปิดบัญชีเกินกว่าหนึ่งบัญชี
สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมบัญชีที่เกินบัญชีละ 40 บาท
การถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถถอนเงิน ได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง
ถ้าเกิน 1 ครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถอนขั้นต่ำ 10 บาทหรือ 0.01% จากยอดที่ถอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
** กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหว ติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไปทางสหกรณ์ฯ จะเริ่มปรับตั้งแต่ปีที่ 6
ปีละ 50 บาท
** กรณีสูญหายสมาชิกต้องดำเนินการแจ้งความสมุดเงินฝากสูญหายที่สถานีตำรวจแล้วนำมายื่นที่สหกรณ์ฯ พร้อมกับกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมสมุดคู่ฝาก กรณีสูญหาย

ออมทรัพย์ เล่มละ 10 บาท
สมุดคู่ฝากออมทรัพย์พิเศษ เล่มละ 40 บาท

หมายเหตุ :

สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ

หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท

หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.

สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ดังนี้

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

กรุงไทย

เมืองทองธานี

147-1-03635-9

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยพาณิชย์

แจ้งวัฒนะ

345-2-25900-7

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยธนาคาร

แจ้งวัฒนะ

044-2-10220-6

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้