เงินฝากออมทรัพย์โครงการพิเศษแบบกำหนดวงเงิน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมรูปแบบใหม่แก่สมาชิก อาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 และข้อ 18 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ว่าด้วย การรับฝากเงิน พ.ศ. 2546 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 จึงให้กำหนดโครงการวันออมแห่งชาติ ปี 2554 (เงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบกำหนดวงเงิน) โดยให้รับฝากเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้


หมายเหตุ :

1. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีต่อสมาชิก 1 คน
2. เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาท จำนวนเงินฝากและการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

จำนวนเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท
1.75
ตั้งแต่ 1,000,001 บาท แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท
2.00
ตั้งแต่ 5,000,001บาท แต่ไม่ถึง 10,000,000 บาท
2.25
10,000,001 - 30,000,000 ขึ้นไป
2.50
ตั้งแต่ 30,000,000 บาทขึ้นไป
1.50

3. การฝาก - ถอนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
4. เงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
5. การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวันและนำดอกเบี้ยทบเข้าบัญชีของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง(เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ของทุกปี)
6. หากมีการปิดบัญชีก่อนวันที่สหกรณ์คิดดอกเบี้ยให้ จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
7. การถอนเงินจะถอนได้เดือนละครั้ง หากเดือนใดถอนเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอน
ครั้งที่ 2 และครั้งต่อไปในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท
8. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 12/11/2561

ปริ้นหน้านี้