เงินฝากออมทรัพย์

เป็นเงินฝากสะสมทรัพย์ ดอกเบี้ยคำนวณเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน คิดดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นเดือนมิ.ย. และสิ้นเดือน ธ.ค.ของทุกปี


หมายเหตุ :

สหกรณ์รับฝากเช็คทุกชนิด ยกเว้นเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY
ฝากก่อน 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 3 วันทำการ
ฝากหลัง 11.00 น. สามารถเบิกถอนได้นับจากวันที่ฝาก 4 วันทำการ

หากต้องการถอนเงินฝากโดยให้สกรณ์ออกเป็นเช็คจะต้องแจ้งล่วงหน้า 
1 วันทำการ และสหกรณ์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช็คฉบับละ 20 บาท

หากสมาชิกต้องการเบิกเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทำการก่อนเวลา 14.30 น.

สมาชิกที่ประสงค์จะชำระหนี้สหกรณ์ หรือนำฝากเงินจำนวนครั้งละมาก ๆ สามารถโอนผ่าน บัญชีธนาคารของสหกรณ์ได้ ดังนี้

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

กรุงไทย

เมืองทองธานี

147-1-03635-9

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยพาณิชย์

แจ้งวัฒนะ

345-2-25900-7

·  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จำกัด

ไทยธนาคาร

แจ้งวัฒนะ

044-2-10220-6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้