การแบ่งส่วนงาน                สมาชิก หมายถึง ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยถือว่าเป็นสมาชิก เมื่อได้ชำระค่าหุ้นตามข้อบังคับสหกรณ์แล้ว
                ที่ประชุมใหญ่ หมายถึง ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกซึ่งสหกรณ์จะมีการประชุมสมาชิกทั้งหมดหรือผู้แทนสมาชิก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เรียกว่า การประชุมใหญ่ โดยที่ประชุมใหญ่จะทำหน้าที่พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์
                คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติงานสหกรณ์ และควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์แทนสมาชิก
                คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและพัฒนา เป็น คณะกรรมการที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ตามที่ข้อบังคับสหกรณ์กำหนด ส่วน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เป็นคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตามที่ จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
                ผู้จัดการ หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและว่าจ้างให้มาทำหน้าที่ รับผิดชอบการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด มีอำนาจหน้าที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับ ของสหกรณ์ ผู้จัดการจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงาน และผู้จัดการจะเสนอจัดจ้างเจ้าหน้าที่ให้ทำงานในสหกรณ์ตามปริมาณธุรกิจและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ที่เหมาะสม
                รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์คัดเลือกและว่าจ้างให้มาปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ และตามที่จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้