จรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์

ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒
๕๔๐)

“...การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นสิ่งที่ยึดถือกัน ว่าเป็นความดีงามที่คนในอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพนอกจากจะต้องมีความรู้ในสาขาของตนอย่างลึกซึ่งจัดเจนและศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอแล้วยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยจึงจะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จได้รับความเชื่อถือยกย่องในเกียรติในศักดิ์ศรี และในความสามารถด้วยประการทั้งปวง...”

(พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือ สำนักราชเลขาธิการที่ รล๐๐๐๔.๑/๔๕๐๖ ลว. ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)

จรรยาบรรณ10 ประการ สาหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
1. มุ่งมั่น และอุทิศตนเพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมและตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
3.พึงปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัดรวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม
4.มุ่งพัฒนาความรู้ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
5. กำกับดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. พึงใช้ ดูแลและรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง
8. หลีกเลี่ยงการทาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
10.ไม่นำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องและไม่กระทำการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำเนินงานของสหกรณ์

จรรยาบรรณ10 ประการ สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. พึงปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำสั่งของผู้บังคับชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจและประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและให้ประโยชน์จากทรัพย์สินอุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งปัญหาหรือการกระทำอันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ข่าวสารการดาเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกสหกรณ์
1. มุ่งมั่นและอุทิศเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคง
6.มุ่งมั่นดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

...................................................................................................................
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้