หลักการสหกรณ์

1.  หลักเสรีภาพ  :  เป็นสมาชิกโดยสมัครใจ
2.  หลักประชาธิปไตยและความเสมอภาค  :  การควบคุมโดยสมาชิก   หนึ่งคนหนึ่งเสียง
3.  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก    :  จัดสรรผลประโยชน์ด้วยความเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4.  การปกครองตนเองและอิสรภาพ  :  เป็นอิสระในการตัดสินใจ หรือทำสัญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ยอมรับได้ 
5.  การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ   :  ให้การศึกษาแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้มีความรู้
ค วามเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์รวมทั้งมีความสำนึกและตระหนัก ในสิทธิและหน้าที่ของตนต่อสหกรณ์
6.  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์   :  ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถอำนวยผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิผล  และทำให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง
7.  การเอื้ออาทรต่อชุมชน  :  ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

Last Update Time : 14/04/2560

ปริ้นหน้านี้