วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เปนองค์กรที่มุ่งสร้างเสริมให้สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก
เพื่อยกระดับการครองชีพตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

  พันธกิจ
1. เป็นองค์กรดำเนินงานทางการเงินที่เข้มแข็ง
2. บริหารงานตามหลักสหกรณ์เพื่อส้างความพึงพอใจแก่สมาชิก
3. สนับสนุนและสร้างเสริมการดำเนินงานร่วมกับสังคม
4. พัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

คำขวัญ

   สหกรณ์ออมทรัพย์ บริการซื่อตรง มั่่นคงก้าวหน้า ร่วมพัฒนา มสธ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้