ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์

แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มขึ้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2524
โดย การริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี ซึ่งเห็นความจำเป็นของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิก
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ระหว่างผู้ที่จะเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2524 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
เพื่อหารือกันในเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ประชุมได้พิจารณาและ
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชื่อว่า

" สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด "

พร้อมกับได้เลือกบุคคลให้เป็น ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือขอจดทะเบียน
สหกรณ์ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กำหนด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
1. นายวิจิตร ศรีสอ้าน
2. นายทองอินทร์ วงศ์โสธร
3. นายสุภรณ์ ศรีพหล
4. นายองค์การ อินทรัมพรรย์
5. นายปัญญา หิรัญรัศมี
6. นางพิมลจรรย์ นามวัฒน์
7. นายฮง สมสงวน
8. นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล
9. นางรัชฏา ภิรมย์รัตน์
10. นายพีระศักดิ์ บูรณะโสภณ

นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2524 เลขทะเบียนที่ กพธ. 79/2524 สำนักงานเลขที่ 328 อาคาร ทบวงมหาวิทยาลัย ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท กรุงเทพมหานคร ต่อมา ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2524 ครั้งที่ 1/2524 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2524 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสันติราฎร์วิทยา ที่ประชุมมีมติให้คณะบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ทั้ง 10 คน เป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1ประจำปี 2525 พร้อมกับได้กำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ประจำปี 2525 ในวงเงิน 3,000,000.00 บาท และสหกรณ์เริ่มดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2525 เป็นต้นมา
ในปี 2527 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ย้ายที่ทำการจากที่ทำการชั่วคราวเข้าสู่ที่ทำการถาวรของมหาวิทยาลัยฯ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ก็ได้ย้าย ที่ทำการตามมหาวิทยาลัย(ปลายเดือนธันวาคม 2527) โดยได้รับจัดสรรพื้นที่จากมหาวิทยาลัยฯ ให้ตั้งสำนักงานที่ชั้น 3 อาคารบริหาร ต่อมาประมาณปี 2531 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้ย้ายสำนักงานสหกรณ์ฯ จากอาคารบริหารมาอยู่ที่ชั้น 3 อาคารบริการ 1 จนถึงปัจจุบัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Last Update Time : 13/04/2560

ปริ้นหน้านี้