อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ/เงินฝาก
- เงินฝากประจำ

   ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 2.00 % ต่อปี
   ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 2.25 % ต่อปี
-----------------------------------------
-ออมทรัพย์พิเศษแบบกำหนดวงเงิน (บาท)
 (รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง)
   จำนวน 1,000 บาท ขึ้นไป ----- 1.75 % ต่อปี
   จำนวน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ----- 2.00 % ต่อปี
   จำนวน 5,000,000 บาท ขึ้นไป ----- 2.25 % ต่อปี
   จำนวน 10,000,000 บาท ขึ้นไป ----- 2.50 % ต่อปี

   จำนวน 30,000,001 บาท ขึ้นไป ---- 1.25 % ต่อปี
-----------------------------------------
- เงินฝากเพื่อการศึกษา
   36 เดือน 2.50 % ต่อปี
   60 เดือน 3 % ต่อปี
   120 เดือน 3.5 % ต่อปี
-----------------------------------------
- กองทุนเกษียณเปี่ยมสุขได้เท่ากับเงิน
   ปันผลหุ้น
(ปี 2561 = 5.05%)
-----------------------------------------
- กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์ 1.25% ต่อปี
-----------------------------------------


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5.25% ต่อปี

-----------------------------------------

Last Update Time : 10/07/2562

 อัตราค่าธรรมเนียมเช็ค
      » ฉบับละ 20 บาท
-----------------------------------------
 อัตราค่าธรรมเนแคชเชียเช็คหรือธุรกรรม
   ทางการเงินอื่น
     »เรียกเก็บตามที่ธนาคารเรียกเก็บ
-----------------------------------------
 อัตราค่าธรรมเนียมการรับฝากเงินเหรียญ

    การรับแลกเงินเหรียญ
     » อัตราร้อยละ 3
-----------------------------------------
 อัตราค่าธรรมเนียมในการ
   ออกสมุดคู่ฝากใหม่ (สมุดสูญหาย)
     » เล่มละ 50 บาท

-----------------------------------------
(Last Update Time : 13/04/2560)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Number of visitor website counter