การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 7.30 - 10.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์

รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด

การแสดงตนของสมาชิก

สมาชิกสามารถใช้บัตรใดบัตรหนึ่งเพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์
1. บัตรประจำตัวข้าราชการ
2. บัตรประชาชน
3. บัตรแสดงตน
4. ใบอนุญาตขับรถ
5. บัตรอื่นใดที่ออกโดยราชการ/สหกรณ์/สโมสร/ที่มีรูปถ่ายตัวเอง

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

1. ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่สหกรณ์กำหนด
โดยบัตรมีหมายเลขกำกับ ประทับตราสหกรณ์ และลงลายมือชื่อประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ทุกบัตร
2. ให้ลงคะแนนโดยกาเครื่องหมาย X ด้วยปากกา ตรงช่องกาเครื่องหมาย หลังหมายเลขที่เลือกเท่านั้น
3. ลงคะแนนประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 หมายเลข
4. ลงคะแนนกรรมการดำเนินการได้ไม่เกิน 7 หมายเลข

บัตรเสีย

1. ลงคะแนนโดยใช้เครื่องหมายอื่น
2. ลงคะแนนโดยไม่ใช้ปากกา
3. บัตรฉีกขาดออกจากกัน
4. ลงคะแนนประธานกรรมการดำเนินการเกินกว่า 1 หมายเลข
5. ลงคะแนนกรรมการดำเนินการเกินกว่า 7 หมายเลข
6. บัตรที่ไม่ลงคะแนนและไม่กาเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน
7. บัตรที่ลงคะแนนในช่องเครื่องหมายและกาเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนนด้วย
8. มีรอยขูด ลบ ขีดฆ่า หรือข้อความอื่น นอกจากที่กำหนดในบัตรเลือกตั้ง
9. บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่มีลงลายมือชื่อประธานอนุกรรมการ

**หมายเหตุ เมื่อเป็นบัตรเสียแล้ว จะขอเปลี่ยนบัตรใหม่ไม่ได้

การลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

แบ่งจุดลงทะเบียนเป็น 9 จุด ดังนี้

1. สมาชิกสังกัดลูกจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี ลูกจ้างเงินรายได้ศูนย์สารสนเทศ
2. สมาชิกสังกัดสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ ลูกจ้างประจำเงินรายได้สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
3. สมาชิกสังกัดสาขาวิชาทั้งหมด
4. ข้าราชการเกษียณ พนักงาน (เกษียณ) ลูกจ้างเงินรายได้(เกษียณ) ลูกจ้างประจำ (เกษียณ) สมาชิกสามัญ (โอนย้าย)
5. สมาชิกสังกัด พนักงานมหาวิทยาลัย
6. สมาชิกสังกัดสำนักงานอธิการบดี กองกลาง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ กองกฎหมาย กองคลัง กองพัสดุ สำนักบรรณสารสนเทศ ลจ.เงินรายได้สำนักบรรณสารสนเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สหกรณ์ร้านค้าฯ สมาคมฯ สโมสรฯ งานวิเทศสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ สำนักงานตรวจสอบภายใน ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพฯ งานประสานศูนย์วิทยพัฒนา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
7. สมาชิกสังกัดสำนักพิมพ์ ลูกจ้างเงินรายได้สำนักพิมพ์ สำนักบัณฑิตศึกษา ลูกจ้างเงินรายได้สำนักบัณฑิตศึกษา
8. สมาชิกสังกัด สำนักบริการการศึกษา ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ลจ.เงินรายได้สำนักบริการการศึกษา สำนักวิชาการ ลจ.เงินรายได้สำนักวิชาการ
9. สมาชิกสังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล ลูกจ้างเงินรายได้สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักคอมพิวเตอร์ ลูกจ้างเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ลูกจ้างเงินรายได้สำนักการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนา ลจ.เงินรายได้สถาบันวิจัยและพัฒนา