เข้าสู่ Website เดิม

เข้าสู่ Website เดิม
background-image: url(); margin-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; } .style1 {color: #006633} -->

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับ:>

 

ออมเงินกับสหกรณ์วันซื้อหุ้นพิเศษ

บริิการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยด้วย Bill Payment

ค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด" ประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี 147-1-03635-9
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาแจ้งวัฒนะ 025-12-001077-1
ธนาคารซีไอเอ็มบี สาขาย่อยเมืองทอง 700-2-13599-8
ธนาคารธนชาต สาขาแจ้งวัฒนะ 006-2-02299-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแจ้งวัฒนะ 324-225900-7

 

 

 

 

facebook twitter stou-coop Channel

เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์

คำนวณเงินกู้

นายประสาน ชนาพงษ์จารุ
ประธานกรรมการ

นางถวิล ปัญญางามเนตร
ผู้จัดการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝา
 ออมทรัพย์ 1.25 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
/
เงินฝากประจำ
ระยะเวลาฝาก 12 เดือน 2.25 % ต่อปี
ระยะเวลาฝาก 24 เดือน 2.50 % ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์    
1,000,000.00 (36 เดือน) 2.75 % ต่อปี
5,000,000.00 (36 เดือน) 3.00 % ต่อปี
10,000,000.00 (36 เดือน) 3.25 % ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษแบบ
กำหนดวงเงิน (บาท)
1,000 - 1,000,000 2.00 % ต่อปี
1,000,001 - 5,000,000 2.25 % ต่อปี
5,000,001 - 10,000,000 2.50 % ต่อปี
10,000,001 - 30,000,000 2.75 % ต่อปี
ตั้งแต่ 30,000,000 บาทขขึ้นไป 1.50 % ต่อปี
เงินฝากเพื่อการศึกษา    
36 เดือน 2.75 % ต่อปี
60 เดือน 3.25 % ต่อปี
120 เดือน 3.75 % ต่อปี

กองทุนเกษียณเปี่ยมสุขได้เท่ากับ
เงินปันผลหุ้น (ปี 2559 = 5.10%)

กองทุนสุขใจวัยเกษียณ
กองทุนประกันเพิ่มทรัพย์

3.50 %
1.25 %
ต่อปี
ต่อปีี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

5.25 % ต่อปี